Voro and Seto belletristics

View resource name in all available languages

Võro ja seto kirjanduskogu

Võro ja seto kirändüskogo

Ilukirjanduse korpuse kogumahuks on ca 350 000 sõna, korpus on viimase aasta jooksul muudetud tekstiarhiivist avalikuks keelekorpuseks koos vajaliku kasutajaliidesega, mis asub aadressil http://synaq.org/ilo.

View resource description in all available languages

Seo võro ja seto kirändüskogo om osa Võro Instituudi võro ja seto keelekorpusõst. Korpusõn om parhilla umbõs 400 teksti (ca 350 000 sõnna). Tekstiq ommaq peri aastist 1881 — 2014 . Päält ilokirändüstekste om tan viil eräle latsi- ja aokirändüstekste, esseistikat, mälehtüisi, tarbõtekste, dokumente ja e-kirjo tekste. Naid kõiki saa tast otsiq nii üten tõisi tekstiliikega ku ka erälde. Korpusõ kokkopandmist om rahaga tugõnuq riiklinõ programm Eesti keeletehnoloogia.

You don’t have the permission to edit this resource.